Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino

Family:
Vitaceae
Approval state:
Approved
Number of articles retrieved:
201
Number of processed references:
4
Compositions
#1: tannins #2: emodin (root) #3: gallic acid (root) #4: chrysophanol (root) #5: physcion (root) #6: gallocatechin #7: Epicatechin gallate
Endpoint Studies
Genotoxicity
Composition #1: Yu, Wensheng., Chen, Xinmin., Yang, Lei., Li, Yufei. Tannin constituents of Ampelopsis japonica.. tianran chanwu yanjiu yu kaifa, 1995, vol. 7, no. 1, p. 15–18. .
Composition #2: He, Jun., Xian, Ji., Song, Ying-ying., Song, Shao-jiang. Chemical constituents of the root of Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino.. shenyang yaoke daxue xuebao, 2008, vol. 25, no. 8, p. 636–638. .
Composition #3: He, Jun., Xian, Ji., Song, Ying-ying., Song, Shao-jiang. Chemical constituents of the root of Ampelopsis japonica (Thunb.) Makino.. shenyang yaoke daxue xuebao, 2008, vol. 25, no. 8, p. 636–638. .
Composition #4: He, Jun., Chang, Xiao-bing., Yang, Xu., Song, Shao-jiang. Chemical constituents of rhizome of Ampelopsis japonica ( Thunb. ) Makino( II ).. shenyang yaoke daxue xuebao, 2009, vol. 26, no. 3, p. 188–190. .
Composition #5: He, Jun., Chang, Xiao-bing., Yang, Xu., Song, Shao-jiang. Chemical constituents of rhizome of Ampelopsis japonica ( Thunb. ) Makino( II ).. shenyang yaoke daxue xuebao, 2009, vol. 26, no. 3, p. 188–190. .
Composition #6: Kim, Ik Hwi., Umezawa, Michiyo., Kawahara, Nobuo., Goda, Yukihiro. The constituents of the roots of Ampelopsis japonica. JOURNAL OF NATURAL MEDICINES, 2007, vol. 61, no. 2, p. 224–225. DOI: 10.1007/s11418-006-0119-2. [DOI link]
Composition #7: Kim, Ik Hwi., Umezawa, Michiyo., Kawahara, Nobuo., Goda, Yukihiro. The constituents of the roots of Ampelopsis japonica. JOURNAL OF NATURAL MEDICINES, 2007, vol. 61, no. 2, p. 224–225. DOI: 10.1007/s11418-006-0119-2. [DOI link]