Cinnamomum platyphyllum (Diels) C.K. Allen

Family:
Lauraceae
Approval state:
Approved
Number of articles retrieved:
8
Number of processed references:
2
Compositions
#1: Camphor in essential oil from leaves #2: Methylisoeugenol in essential oil from leaves
Endpoint Studies
Genotoxicity
Composition #1: Huang, Yuangzheng., Wen, Mingzhang., Xiao, Shunchang., Zhao, Hui., Ren, Weijian. Chemical components of the leaf essential oil from Cinnamomum platyphyllum. yunnan zhiwu yanjiu, 1986, vol. 8, no. 3, p. 359–62. .
Composition #2: Tao, Guangfu., Liu, Fangqi., Liu, Qiang., Lu, Aihua., Chen, Hengbin., Zhang, Xiaohong., Ding, Jingkai., Sun, Hanlong., Yi, Yuanfen., Wu, Yu. New sources of trans-methyl isoeugenol in endemic species of China. zhiwu xuebao, 1988, vol. 30, no. 3, p. 312–17. .