Angelica polymorpha Maxim.

Family:
Apiaceae
Approval state:
Approved
Number of articles retrieved:
340
Number of processed references:
4
Compositions
#1: octanal #2: ligustilide #3: saxalin #4: umbelliferone #5: Bisabolangelone #6: pabulenol #7: Bergapten in rhizome #8: Isooxypeucedanin in rhizome #9: Isoimperatorin in rhizome #10: Isopimpellin in rhizome #11: Phellopterin in rhizome #12: Imperatorin in rhizome #13: Osthol in rhizome #14: Columbianidin in rhizome
Endpoint Studies
Genotoxicity
Composition #1: Dan, Feijun., Cai, Zhengjun., Lin, Shilong., Pan, Jiarong., Wang, Li. Analysis of components in volatile oil by different extraction methods of Angelica polymorpha maxim.. jingxi huagong, 2009, vol. 26, no. 5, p. 468–471. .
Composition #2: Dan, Feijun., Cai, Zhengjun., Lin, Shilong., Pan, Jiarong., Wang, Li. Analysis of components in volatile oil by different extraction methods of Angelica polymorpha maxim.. jingxi huagong, 2009, vol. 26, no. 5, p. 468–471. .
Composition #3: Yang, Yu., Yu, Neng-jiang., Liang, Fei-fei., Zhang, Yang., Ren, Feng-xia., Zhang, Ai-jun., Zhao, Yi-min. Studies on chemical constituents of Angelica polymorpha Maxim (II). jiefangjun yaoxue xuebao, 2010, vol. 26, no. 3, p. 189–191. .
Composition #4: Yang, Yu., Yu, Neng-jiang., Liang, Fei-fei., Zhang, Yang., Ren, Feng-xia., Zhang, Ai-jun., Zhao, Yi-min. Studies on chemical constituents of Angelica polymorpha Maxim (II). jiefangjun yaoxue xuebao, 2010, vol. 26, no. 3, p. 189–191. .
Composition #5: Cai, Zheng-jun., Dan, Fei-jun., Cheng, Fan., Wang, Jun-zhi., Zou, Kun. Chemical constituents of antibacterial activity fraction of Angelica polymorpha . . zhong yao cai = zhongyaocai = journal of chinese medicinal materials, 2008, vol. 31, no. 8, p. 1160–2. .
Composition #6: Cai, Zheng-jun., Dan, Fei-jun., Cheng, Fan., Wang, Jun-zhi., Zou, Kun. Chemical constituents of antibacterial activity fraction of Angelica polymorpha . . zhong yao cai = zhongyaocai = journal of chinese medicinal materials, 2008, vol. 31, no. 8, p. 1160–2. .
Composition #7: Liu, Na., Yu, Nengjiang J., Li, Jin., Yang, Yu., Guo, Jifen F., Zhao, Yimin M. Simultaneous Qualitative Analysis of Coumarins in the Rhizome of Angelica polymorpha Maxim. by LC-DAD-ESI-MS . chromatographia, 2011, vol. 73, no. 11-12, p. 1121–1129. DOI: 10.1007/s10337-011-2008-4. [DOI link]
Composition #8: Liu, Na., Yu, Nengjiang J., Li, Jin., Yang, Yu., Guo, Jifen F., Zhao, Yimin M. Simultaneous Qualitative Analysis of Coumarins in the Rhizome of Angelica polymorpha Maxim. by LC-DAD-ESI-MS . chromatographia, 2011, vol. 73, no. 11-12, p. 1121–1129. DOI: 10.1007/s10337-011-2008-4. [DOI link]
Composition #9: Liu, Na., Yu, Nengjiang J., Li, Jin., Yang, Yu., Guo, Jifen F., Zhao, Yimin M. Simultaneous Qualitative Analysis of Coumarins in the Rhizome of Angelica polymorpha Maxim. by LC-DAD-ESI-MS . chromatographia, 2011, vol. 73, no. 11-12, p. 1121–1129. DOI: 10.1007/s10337-011-2008-4. [DOI link]
Composition #10: Liu, Na., Yu, Nengjiang J., Li, Jin., Yang, Yu., Guo, Jifen F., Zhao, Yimin M. Simultaneous Qualitative Analysis of Coumarins in the Rhizome of Angelica polymorpha Maxim. by LC-DAD-ESI-MS . chromatographia, 2011, vol. 73, no. 11-12, p. 1121–1129. DOI: 10.1007/s10337-011-2008-4. [DOI link]
Composition #11: Liu, Na., Yu, Nengjiang J., Li, Jin., Yang, Yu., Guo, Jifen F., Zhao, Yimin M. Simultaneous Qualitative Analysis of Coumarins in the Rhizome of Angelica polymorpha Maxim. by LC-DAD-ESI-MS . chromatographia, 2011, vol. 73, no. 11-12, p. 1121–1129. DOI: 10.1007/s10337-011-2008-4. [DOI link]
Composition #12: Liu, Na., Yu, Nengjiang J., Li, Jin., Yang, Yu., Guo, Jifen F., Zhao, Yimin M. Simultaneous Qualitative Analysis of Coumarins in the Rhizome of Angelica polymorpha Maxim. by LC-DAD-ESI-MS . chromatographia, 2011, vol. 73, no. 11-12, p. 1121–1129. DOI: 10.1007/s10337-011-2008-4. [DOI link]
Composition #13: Liu, Na., Yu, Nengjiang J., Li, Jin., Yang, Yu., Guo, Jifen F., Zhao, Yimin M. Simultaneous Qualitative Analysis of Coumarins in the Rhizome of Angelica polymorpha Maxim. by LC-DAD-ESI-MS . chromatographia, 2011, vol. 73, no. 11-12, p. 1121–1129. DOI: 10.1007/s10337-011-2008-4. [DOI link]
Composition #14: Liu, Na., Yu, Nengjiang J., Li, Jin., Yang, Yu., Guo, Jifen F., Zhao, Yimin M. Simultaneous Qualitative Analysis of Coumarins in the Rhizome of Angelica polymorpha Maxim. by LC-DAD-ESI-MS . chromatographia, 2011, vol. 73, no. 11-12, p. 1121–1129. DOI: 10.1007/s10337-011-2008-4. [DOI link]