Dipsacus inermis Wall. // Dipsacus asper Wall. ex DC. // Dipsacus asperoidis C. Y. Cheng & T. M. Ai

Family:
Caprifoliaceae
Approval state:
Approved
Number of articles retrieved:
183
Number of processed references:
6
Compositions
#1: Protocatechuic acid #2: saponins #3: saponins #4: Dipasperoside A #5: Dipsalignan A to D
Endpoint Studies
#1: adverse effect on fetal skeletal development
Genotoxicity
Composition #1: Kim, Soon Young., Kwon, Yong Soo., Kim, Chang Min. Chemical constituents from Dipsacus asper. saengyak hakhoechi, 1999, p. 420–422. .
Composition #2: Liu, Yong., Wei, Yingfang., Yan, Jie., Guo, Shanshan., Wang, Huadong., Xie, Dawen. Determination of total saponin content in Dipsacus asper from different areas. shizhen guoyi guoyao, 2009, p. 2767–2768. .
Composition #3: Hung, TM., Jin, W., Thuong, PT., Song, KS., Seong, YH., Bae, K. Cytotoxic saponins from the root of Dipsacus asper Wall. archives of pharmacal research, 2005, vol. 28, no. 9, p. 1053–1056. DOI: 10.1007/BF02977401. [DOI link]
Composition #4: Li, Feng., Tanaka, Ken., Watanabe, Shiro., Tezuka, Yasuhiro., Saiki, Ikuo. Dipasperoside A, a Novel Pyridine Alkaloid-Coupled Iridoid Glucoside from the Roots of Dipsacus asper . chemical & pharmaceutical bulletin, 2013, vol. 61, no. 12, p. 1318–1322. .
Composition #5: Sun, Xinguang., Ma, Guoxu., Zhang, Dawei., Huang, Wenhua., Ding, Gang., Hu, Huagang., Tu, Guangzhong., Guo, Baolin. New Lignans and Iridoid Glycosides from Dipsacus asper Wall. molecules, 2015, vol. 20, no. 2, p. 2165–2175. DOI: 10.3390/molecules20022165. [DOI link]
Endpoint study #1: Xiao, Ting Ting., Xu, Min., Yang, Xiao Hong., Kok, Lam., Chow, Yeuk Lung., Zhao, Zhong Zhen., Leung, Kelvin Sze-Yin., Yang, Zhi Jun., Tian, Xiao Ying., Li, Zhi., Xin, Meng Yun., Xu, Wei. The evaluation on embryotoxicity of Dipsaci Radix with mice and embryonic stem cells . journal of ethnopharmacology, 2014, vol. 151, no. 1, p. 114–122. DOI: 10.1016/j.jep.2013.10.001. [DOI link]