Cyclocarya paliurus (Batalin) Iljinsk.

Family:
Juglandaceae
Approval state:
Approved
Number of articles retrieved:
384
Number of processed references:
8
Compositions
#1: Gallic acid #2: Bergenin #3: Triterpene saponins #4: Coumarins #5: Saponins #6: Saponins #7: Sesquiterpene lactones #8: cyclocariosides II and III (triterpene saponins)
Endpoint Studies
#1: Inhibition of alpha-glucosidase - confirmed by in vitro testing
Genotoxicity
Composition #1: Zhang, Juan., Lu, Jin-cai., Xiao, Kai., Lu, Ting., Fan, Jun-wen., Zhang, Li-ming., Zhao, Jie., Yang, Jian-jun. Study on water-​soluble constituents in leaves of Cyclocarya paliurus. yaoxue shijian zazhi, 2007, p. 82–84. .
Composition #2: Shu, Rengeng., Shu, Jicheng. Phenols of Cyclocarya paliurus. zhongcaoyao, 2007, p. 507–508. .
Composition #3: Xu, Ruiyong., Hong, Yanping., Shangguan, Xinchen., Yin, Zhongping., Jiang, Yan., Chen, Musen. Determination of total triterpene saponins in Cyclocarya paliurus (batal.) I1jinskaja by spectrophotometry. jiangxi nongye daxue xuebao, 2007, p. 449–453. .
Composition #4: Chen, Jinhua., Huang, Jianan., Liu, Zhonghua. Analysis on chemical constituents in the leaves of Cyclocarya Paliurus. shipin gongye keji, 2009, p. 159–160. .
Composition #5: Chen, Jinhua., Huang, Jianan., Liu, Zhonghua. Analysis on chemical constituents in the leaves of Cyclocarya Paliurus. shipin gongye keji, 2009, p. 159–160. .
Composition #6: Jiang, Xiang-hui., Yuan, Jing., Zhu, Jun-wei., Hu, Xiu-hong., Peng, Yi. Effect of post-​harvest processing and extraction methods on total saponin content of Cyclocarya paliurus. beifang yuanyi, 2014, p. 120–123. .
Composition #7: Li, Jun., Lu, Yuanyuan., Su, Xiaojian., Li, Fu., She, Zhigang., He, Xingcun., Lin, Yongcheng. A norsesquiterpene lactone and a benzoic acid derivative from the leaves of cyclocarya paliurus and their glucosidase and glycogen phosphorylase inhibiting activites. PLANTA MEDICA, 2008, vol. 74, no. 3, p. 287–289. DOI: 10.1055/s-2008-1034309. [DOI link]
Composition #8: Shu, RG., Xu, CR., Li, LN., Yu, ZL. Cyclocariosides II and III: Two secodammarane triterpenoid saponins from Cyclocarya paliurus. PLANTA MEDICA, 1995, vol. 61, no. 6, p. 551–553. DOI: 10.1055/s-2006-959369. [DOI link]
Endpoint study #1: Kurihara, H., Fukami, H., Kusumoto, A., Toyoda, Y., Shibata, H., Matsui, Y., Asami, S., Tanaka, T. Hypoglycemic action of Cyclocarya paliurus (Batal.) Iljinskaja in normal and diabetic mice . bioscience biotechnology and biochemistry, 2003, vol. 67, no. 4, p. 877–880. .